Results
Your score for this show is points.

421 people played this show

Most Picked Songs
1. Samurai Cop 
2. Bismarck 
3. Crash Into Me 
4. #41 
5. Grey Street 
6. Warehouse 
7. Seven 
8. Don't Drink the Water 
9. Death On The High Seas 
10. Again and Again 

Top Openers Picked
1. Warehouse 
2. Squirm 
3. Granny 
4. The Song That Jane Likes 
5. Seek Up 
6. One Sweet World 
7. Don't Drink the Water 
8. Pig 
9. #41 
10. Big Eyed Fish 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
June 28, 2016
iWireless Center, Moline, IL

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 mdaubs 46 0 11 5 No Yes
#2 ckramer09 46 -1 13 4 No Yes
#3 erichartman 44 0 12 4 No Yes
#4 Ruvo11 42 0 11 4 No Yes
#5 jmur 40 0 12 3 No Yes
#6 phoenix444 40 0 12 3 No Yes
#7 halliehill 38 0 11 3 No Yes
#8 miro_eight 38 0 11 3 No Yes
#9 DmbNuNu 38 0 15 2 No No
#10 ChrisG2121 38 0 13 2 No Yes
#11 asamouel 38 0 15 1 No Yes
#12 jenhen27 37 1 12 4 No No
#13 TrippingAmys 36 0 8 4 No Yes
#14 troutten 36 0 12 3 No No
#15 mHeiser92 36 -1 10 3 No Yes
#16 moneyball41 36 0 10 3 No Yes
#17 dmband4041 36 0 10 3 No Yes
#18 Kbarter 36 0 10 3 No Yes
#19 tahraf62 36 0 10 3 No Yes
#20 jmanneydmb19 36 -1 14 2 No No
#21 jkneen 36 0 14 2 No No
#22 BritishInvasion 36 -1 12 2 No Yes
#23 BlueWater13 36 0 12 2 No Yes
#24 BruceW 36 0 12 2 No Yes
#25 thesills88 35 1 15 2 No No
#26 granny22 34 -1 11 3 No No
#27 paulg83 34 -1 11 3 No No
#28 crashintonickdm 34 0 11 3 No No
#29 space_raven 34 0 11 3 No No
#30 borisfowler 34 0 11 3 No No
#31 jlkjr 34 0 11 3 No No
#32 RashawnOnTheSax 34 0 11 3 No No
#33 Emse41 34 -2 9 3 No Yes
#34 chauger 34 0 9 3 No Yes
#35 smartbill 34 0 9 3 No Yes
#36 kappasig02 34 -2 13 2 No No
#37 Skins456 34 -1 13 2 No No
#38 LAA1305 34 -1 13 2 No No
#39 dowling25 34 -1 13 2 No No
#40 lieinmygrave41 34 0 13 2 No No
#41 flames_theman 34 0 13 2 No No
#42 TRthegame53 34 0 13 2 No No
#43 Keener 34 0 13 2 No No
#44 voxeddie27 34 0 11 2 No Yes
#45 27amberrose 34 0 11 2 No Yes
#46 JmoneyDMB 34 0 15 1 No No
#47 timos25 34 -1 13 1 No Yes
#48 klango90 32 -1 8 4 No No
#49 pogoslis 32 -1 10 3 No No
#50 cheeseheadnj 32 0 10 3 No No
#51 Mcolburn83 32 0 10 3 No No
#52 barbee_mike 32 -1 12 2 No No
#53 Chad Shatkoff 32 -1 12 2 No No
#54 Nexx 32 -1 12 2 No No
#55 daspfund22 32 -1 12 2 No No
#56 crynerson 32 0 12 2 No No
#57 OhJoyBegins41 32 0 12 2 No No
#58 YNK4127 32 0 12 2 No No
#59 Ryno DMB 32 0 12 2 No No
#60 creasemonkey22 32 0 12 2 No No
#61 jstover13 32 -1 10 2 No Yes
#62 Hado1 32 0 10 2 No Yes
#63 dmbcrew311 32 0 10 2 No Yes
#64 bbarterjr 32 0 10 2 No Yes
#65 Bjp3233 32 0 8 2 Yes Yes
#66 twigs1201 32 -1 14 1 No No
#67 hbktonyb 32 -1 14 1 No No
#68 kmarry24 32 0 14 1 No No
#69 Route_2 32 0 14 1 No No
#70 Grnlee0687 32 0 14 1 No No
#71 ymdt 32 -2 12 1 No Yes
#72 bostonbrad 32 -1 12 1 No Yes
#73 dmblover74 32 -1 12 1 No Yes
#74 4colorkyle 32 -1 12 1 No Yes
#75 MickeyAllen3 32 0 12 1 No Yes
#76 hines86wardfan 32 0 12 1 No Yes
#77 antsdancing1 32 0 12 1 No Yes
#78 aaronvl 32 0 12 1 No Yes
#79 lilant420 32 -2 14 0 No Yes
#80 Westiechambo101 30 -1 9 3 No No
#81 GreyStreetAve 30 -1 11 2 No No
#82 Heidi Loo 30 -1 11 2 No No
#83 Maggard103 30 -1 11 2 No No
#84 dmbfan100 30 -1 11 2 No No
#85 jrod8302 30 0 11 2 No No
#86 upncommer 30 0 11 2 No No
#87 Strokjl 30 0 11 2 No No
#88 bouda 30 0 11 2 No No
#89 DMBHummers 30 0 11 2 No No
#90 K3nTaKa0s 30 0 11 2 No No
#91 mbauer66 30 0 11 2 No No
#92 noliduponmyhead 30 0 11 2 No No
#93 SyncopatedEmJ 30 0 9 2 No Yes
#94 kev87lads 30 0 9 2 No Yes
#95 Jeffrey99 30 0 9 2 No Yes
#96 warehouse1996 30 0 9 2 No Yes
#97 jimithing314 30 -1 13 1 No No
#98 DMB42089 30 -1 13 1 No No
#99 CrushLive 30 -1 13 1 No No
#100 tgallimore 30 0 13 1 No No
#101 BPClemens 30 0 13 1 No No
#102 bamdmb20 30 0 13 1 No No
#103 jscherms 30 0 13 1 No No
#104 wrhslax1996 30 0 13 1 No No
#105 Todefy 30 0 13 1 No No
#106 dontdrink36 30 -1 11 1 No Yes
#107 Spriesel 30 -1 11 1 No Yes
#108 Dmbseattle310 30 0 11 1 No Yes
#109 jhnst44 30 0 11 1 No Yes
#110 FreeCandy 30 0 11 1 No Yes
#111 JIMI40 30 0 11 1 No Yes
#112 cyhsquid77 30 0 11 1 No Yes
#113 Hahninator 30 0 15 0 No No
#114 bj00704 30 -1 13 0 No Yes
#115 SpencerTiff 29 1 12 2 No No
#116 Barrett_23 28 0 8 3 No No
#117 phillydmb827 28 2 13 2 No No
#118 tomlin3218 28 -1 10 2 No No
#119 Justin_conn 28 -1 10 2 No No
#120 laststopdmb 28 -1 10 2 No No
#121 thatguy27 28 0 10 2 No No
#122 BrewCrew15 28 0 10 2 No No
#123 ziobrowski 28 0 10 2 No No
#124 wampa3 28 -1 12 1 No No
#125 TheLastPig 28 -1 12 1 No No
#126 fonzie5888 28 -1 12 1 No No
#127 dmb9howell 28 -1 12 1 No No
#128 kschwipps 28 -1 12 1 No No
#129 RRGreatness 28 -1 12 1 No No
#130 mariocarton 28 -1 12 1 No No
#131 dmb_addict41 28 -1 12 1 No No
#132 woowee125827 28 -1 12 1 No No
#133 DaWarehouse418 28 -1 12 1 No No
#134 indy1834 28 0 12 1 No No
#135 Crash1983 28 0 12 1 No No
#136 olivierlepine 28 0 12 1 No No
#137 USeekUpNEmotion 28 0 12 1 No No
#138 Forest1228 28 0 12 1 No No
#139 DMB1983 28 0 12 1 No No
#140 MarchingNancies 28 0 12 1 No No
#141 bdfresh62 28 0 12 1 No No
#142 crashintome54 28 -2 10 1 No Yes
#143 SeanMH 28 -1 10 1 No Yes
#144 leroi41moore 28 -1 10 1 Yes No
#145 JAMILL112 28 -1 10 1 No Yes
#146 ChrisEvans13 28 0 10 1 No Yes
#147 GreyStreet4727 28 0 14 0 No No
#148 youneverknow12 28 0 14 0 No No
#149 KWeb110 28 -1 12 0 No Yes
#150 chicubs1118 26 -1 9 2 No No
#151 allstarjoe15 26 -1 9 2 No No
#152 lalkb48 26 0 9 2 No No
#153 dmbatspac7 26 0 9 2 No No
#154 ohgraces41 26 -1 7 2 Yes No
#155 coreythomas86 26 -2 11 1 No No
#156 Dannyyankou 26 -1 11 1 No No
#157 liv4dmb 26 -1 11 1 No No
#158 mmish84 26 -1 11 1 No No
#159 sjj419 26 -1 11 1 No No
#160 IsleDlight 26 -1 11 1 No No
#161 UrsadonDMB 26 -1 11 1 No No
#162 PSUdmb41 26 -1 11 1 No No
#163 cubiesfan05 26 -1 11 1 No No
#164 jyeng 26 -1 11 1 No No
#165 Dalban3053 26 -1 11 1 No No
#166 SwedJohnson 26 0 11 1 No No
#167 Kevinbang 26 0 11 1 No No
#168 VicforMsu 26 0 11 1 No No
#169 Mark837 26 0 11 1 No No
#170 DixiChknTnseLam 26 0 11 1 No No
#171 jtsanto19 26 0 11 1 No No
#172 tsands 26 0 11 1 No No
#173 Jakeb206 26 0 11 1 No No
#174 mattrhat 26 0 11 1 No No
#175 Chumlee67 26 0 11 1 No No
#176 KrnKdn 26 -1 9 1 Yes No
#177 Dwbernd 26 0 9 1 Yes No
#178 GoingToCA91 26 -1 13 0 No No
#179 oafomatic 26 -1 13 0 No No
#180 arizza11 26 -1 13 0 No No
#181 Bartender84 26 0 13 0 No No
#182 mkreg 26 0 13 0 No No
#183 pigwhiskey 26 -1 11 0 No Yes
#184 RonaldBowers 25 1 10 2 No No
#185 StolenAway0721 25 1 10 2 No No
#186 njo0991 25 1 10 1 No Yes
#187 TurboPGT 24 -2 10 1 No No
#188 fillup 24 -1 10 1 No No
#189 dfuternick 24 -1 10 1 No No
#190 EddieDean19 24 -1 10 1 No No
#191 SoMuchToSay33 24 -1 10 1 No No
#192 Lauren741 24 -1 10 1 No No
#193 DMB1016 24 0 10 1 No No
#194 kers41 24 0 10 1 No No
#195 buildthedream27 24 0 10 1 No No
#196 icechips32 24 0 10 1 No No
#197 silverbullitt24 24 0 10 1 No No
#198 sleeptodream112 24 0 10 1 No No
#199 dirkdover 24 0 10 1 No No
#200 Klyde21 24 0 10 1 No No
#201 miguelwvu 24 0 10 1 No No
#202 ddadi 24 0 10 1 No No
#203 Seek#41Up 24 0 10 1 No No
#204 xback2y0ux 24 0 10 1 No No
#205 SinclairWill 24 0 10 1 No No
#206 mpavel1 24 0 10 1 No No
#207 Jugghead 24 -1 8 1 No Yes
#208 Jenniferdunne83 24 -1 8 1 No Yes
#209 PDMB 24 0 8 1 No Yes
#210 trippingant 24 0 8 1 No Yes
#211 CrushMe35 24 -1 12 0 No No
#212 alexmort11 24 -1 12 0 No No
#213 pmag78 24 -1 12 0 No No
#214 ZavienS 24 -1 12 0 No No
#215 flyingchicken 24 0 12 0 No No
#216 TelevisionTD 24 0 12 0 No No
#217 SugarWill42 24 0 12 0 No No
#218 Scotty322 24 0 12 0 No No
#219 Skywalker1138 24 0 12 0 No No
#220 Sniper15 24 -1 10 0 No Yes
#221 vstrike 23 1 9 2 No No
#222 D-M-Brandon 23 1 9 2 No No
#223 nhamilton07 23 1 11 1 No No
#224 Dukeofhaz 23 1 9 1 No Yes
#225 Brian Huefner 23 1 13 0 No No
#226 dmbcriggidy 22 -2 7 2 No No
#227 idrankthewaterr 22 0 7 2 No No
#228 DMBBoom 22 0 7 2 No No
#229 JoeyYud 22 -1 9 1 No No
#230 bigherosix 22 -1 9 1 No No
#231 Lob72 22 0 9 1 No No
#232 StillGetAThrill 22 0 9 1 No No
#233 don_h 22 0 9 1 No No
#234 D_M_Bolin 22 0 9 1 No No
#235 ebranskee 22 0 9 1 No No
#236 SPACSeason 22 0 9 1 No No
#237 malibudon18 22 0 9 1 No No
#238 shaneo4144 22 0 9 1 No No
#239 soxfan93 22 0 9 1 No No
#240 Simple_11 22 -1 7 1 No Yes
#241 dmlavopa 22 0 7 1 No Yes
#242 DMBenHarper 22 -1 11 0 No No
#243 c-more 22 -1 11 0 No No
#244 markk 22 -1 11 0 No No
#245 agoolsby7 22 -1 11 0 No No
#246 hallamac 22 -1 11 0 No No
#247 laidbak_bb 22 -1 11 0 No No
#248 dmbfan4ever 22 -1 11 0 No No
#249 magnumdan 22 -1 11 0 No No
#250 dmbfandiane 22 0 11 0 No No
#251 John Waschek 22 0 11 0 No No
#252 Captain27 22 0 11 0 No No
#253 tyler3440 22 0 11 0 No No
#254 matt@ants 22 0 11 0 No No
#255 gooser47 22 0 11 0 No No
#256 MiniFlynny34 22 0 11 0 No No
#257 15yoDaveFanatic 22 0 11 0 No No
#258 Aviendha 22 0 11 0 No No
#259 scobz144 22 0 11 0 No No
#260 augz23 22 -1 9 0 No Yes
#261 BMcCraner#36 22 -1 9 0 No Yes
#262 adarrosa17 21 1 10 1 No No
#263 DaveCrave41 21 1 10 1 No No
#264 Bdj209 21 1 12 0 No No
#265 clarke kent 21 1 12 0 No No
#266 Blakeman12 20 2 11 1 No No
#267 jck_dmb 20 2 11 1 No No
#268 Wneihouse 20 -1 8 1 No No
#269 bbeares 20 -1 8 1 No No
#270 Javmaster54 20 -1 8 1 No No
#271 johnnrttn 20 -1 8 1 No No
#272 rk#dmb 20 0 8 1 No No
#273 dmbfan285 20 0 8 1 No No
#274 jffagan 20 0 8 1 No No
#275 GinaBuffalo 20 0 6 1 No Yes
#276 dmbkristin 20 -2 10 0 No No
#277 ECU Gamer9948 20 -1 10 0 No No
#278 dmbetc 20 -1 10 0 No No
#279 soccer1611 20 -1 10 0 No No
#280 sgrwill1 20 -1 10 0 No No
#281 dpduke5173 20 -1 10 0 No No
#282 jahuck 20 -1 10 0 No No
#283 DaveHead77 20 -1 10 0 No No
#284 mrzellars 20 0 10 0 No No
#285 NiCK Crush 20 0 10 0 No No
#286 STLay5 20 0 10 0 No No
#287 JillMarie08 20 0 10 0 No No
#288 maddiatodd 20 0 10 0 No No
#289 dmbdoc 20 0 10 0 No No
#290 trippinbillee 20 0 10 0 No No
#291 trose31 20 0 10 0 No No
#292 DMBcrahan 20 0 10 0 No No
#293 ihps2000 20 -1 8 0 No Yes
#294 Mandistar1 19 1 9 1 No No
#295 macsoccer 19 1 9 1 No No
#296 nickgou32 19 1 11 0 No No
#297 Cjreis28 19 1 11 0 No No
#298 Fenway2step1988 19 1 9 0 No Yes
#299 beachwrays 18 2 10 1 No No
#300 Amanda4dmb 18 -2 7 1 No No
#301 megizi 18 -1 7 1 No No
#302 lettered154 18 -1 7 1 No No
#303 bowa36 18 -1 7 1 No No
#304 b13turbo 18 -1 7 1 No No
#305 79indymustng 18 0 7 1 No No
#306 dleverich 18 -3 9 0 No No
#307 jerseygirl 18 -2 9 0 No No
#308 bigstogs 18 -1 9 0 No No
#309 Ramjet329 18 -1 9 0 No No
#310 TrippingBobbys 18 -1 9 0 No No
#311 barefeet222 18 -1 9 0 No No
#312 SomeDevil17 18 -1 9 0 No No
#313 dthree 18 -1 9 0 No No
#314 KPKicks12 18 -1 9 0 No No
#315 ttcain 18 -1 9 0 No No
#316 jmitch831 18 -1 9 0 No No
#317 #27#34#36#40#41 18 -1 9 0 No No
#318 TSlick7 18 -1 9 0 No No
#319 domchapman21 18 0 9 0 No No
#320 Klepley 18 0 9 0 No No
#321 bonbon19 18 0 9 0 No No
#322 mtoigo12 18 0 9 0 No No
#323 Pringles 18 0 9 0 No No
#324 mitty 18 0 9 0 No No
#325 mdevane 18 0 9 0 No No
#326 LIOG14 18 0 9 0 No No
#327 webbo_5 18 0 9 0 No No
#328 gahumbert 17 1 10 0 No No
#329 gerrod.bee23 17 1 8 0 No Yes
#330 ekh927 16 2 9 1 No No
#331 graceisback 16 0 6 1 No No
#332 thestone26 16 -2 8 0 No No
#333 smunroe14 16 -1 8 0 No No
#334 rizzor 16 -1 8 0 No No
#335 cmelongrl223 16 -1 8 0 No No
#336 fourtyone#40 16 -1 8 0 No No
#337 henryandhuck 16 -1 8 0 No No
#338 rother21 16 -1 8 0 No No
#339 j_sburns 16 -1 8 0 No No
#340 brian_ 16 0 8 0 No No
#341 greenmind7 16 0 8 0 No No
#342 Firedancer627 16 0 8 0 No No
#343 cmetm 16 0 8 0 No No
#344 jimmything5 16 0 8 0 No No
#345 js4dmb 16 0 8 0 No No
#346 trees4everyone 16 0 8 0 No No
#347 theCrazeez 16 0 8 0 No No
#348 Antsmarching77 16 0 8 0 No No
#349 suz231974 16 -1 6 0 No Yes
#350 rohdy 15 1 7 1 No No
#351 blaise34 15 1 7 1 No No
#352 Donald7204 15 1 9 0 No No
#353 blakecs 15 1 9 0 No No
#354 daduke 15 1 7 0 No Yes
#355 j-ram 14 2 8 1 No No
#356 StevieK 14 -10 5 1 No No
#357 Big SEKSI 14 -1 5 1 No No
#358 LucyBellaZ 14 0 5 1 No No
#359 pcliff1248 14 2 8 0 No Yes
#360 ox4nancies 14 -2 7 0 No No
#361 dmbwildcat 14 -2 7 0 No No
#362 Jimwyn 14 -1 7 0 No No
#363 jonwvu 14 -1 7 0 No No
#364 archie358 14 -1 7 0 No No
#365 Andrew54 14 -1 7 0 No No
#366 RscottNYC 14 0 7 0 No No
#367 Cgoose942 14 0 7 0 No No
#368 graceisgoneDPT 14 0 7 0 No No
#369 slilly2321 14 0 7 0 No No
#370 tideskog 14 0 7 0 No No
#371 LydUnited 14 -2 5 0 No Yes
#372 chadizzy1 13 1 6 1 No No
#373 dmbfan293 13 1 8 0 No No
#374 SteadyasweDodo 13 1 8 0 No No
#375 Jlowing 12 -10 4 1 No No
#376 footballboy234 12 -3 6 0 No No
#377 Beardedbeast 12 -1 6 0 No No
#378 Jo16 12 -1 6 0 No No
#379 Smack Monkey 12 -1 6 0 No No
#380 cfinns 12 -1 6 0 No No
#381 H_rhine47 12 -1 6 0 No No
#382 kgun20 12 -1 6 0 No No
#383 stephy9news 12 0 6 0 No No
#384 Sue Bernd 12 0 6 0 No No
#385 Aweiss0232 12 0 6 0 No No
#386 fallcityfan 12 0 6 0 No No
#387 Loricov26 12 0 6 0 No No
#388 robo1 12 0 6 0 No No
#389 Bamaconor 11 1 7 0 No No
#390 jmclennan41 11 1 7 0 No No
#391 jbvrta 10 0 3 1 No No
#392 JakeG 10 2 8 0 No No
#393 mjovcevski 10 -2 5 0 No No
#394 crush4136 10 -1 5 0 No No
#395 Reckless_mind41 10 0 5 0 No No
#396 dbrady91 10 0 5 0 No No
#397 Breakfree41 9 5 10 1 No No
#398 Dancing4DaveDmb 9 5 12 0 No No
#399 Albraden 9 3 9 0 No No
#400 TooMuchKirkman 9 1 6 0 No No
#401 Granny1531 9 1 6 0 No No
#402 steckepc 8 4 10 0 No No
#403 ryan4mtsu 8 -2 4 0 No No
#404 NSanto4444 8 -2 4 0 No No
#405 jtanders50 8 -1 4 0 No No
#406 micket23 8 -1 4 0 No No
#407 GRYST 8 0 4 0 No No
#408 cpauline02 4 -18 2 0 No No
#409 PEINPE 4 -16 2 0 No No
#410 zstapleton65 3 5 9 0 No No
#411 Venom145 2 2 4 0 No No
#412 zmarciniak 2 -19 1 0 No No
#413 Jbayorgeon 2 -19 1 0 No No
#414 shiffer123 2 -18 1 0 No No
#415 Stapf13 2 -17 1 0 No No
#416 KJCDMB41 0 -19 0 0 No No
#417 Seekup328 0 -19 0 0 No No
#418 Kevski51 0 -19 0 0 No No
#419 Lwstorm911 0 -18 0 0 No No
#420 Tinamusilli 0 -15 0 0 No No
#421 Msp70 0 -12 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram